O eTEE

Konferencja „eTEE e-Technologie w Kształceniu Inżynierów” powstała z inicjatywy Politechniki Gdańskiej w 2014 roku. Od 2016 roku, na mocy porozumienia z dnia 09.09.2015 pomiędzy Politechniką Gdańską a Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie, konferencja będzie odbywać się naprzemiennie w Krakowie i Gdańsku. W 2016 roku gospodarzem III konferencji eTEE jest AGH.

Poprzednie edycje konferencji: 2014 | 2015

Celem konferencji jest integracja środowiska akademickiego zajmującego się dydaktyką wspomaganą technologiami, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, a także poszukiwanie inspiracji do dalszych działań.

W szczególności tematyka konferencji dotyczy:

·  wpływu nowoczesnych technologii na kształcenie inżynierów,
·  metodyki kształcenia wspomaganego technologiami w kształceniu inżynierów,
·  teorii uczenia się i modeli e-kształcenia,
·  aspektów motywacji i zaangażowania studentów,
·  standardów e-nauczania i zapewnienia jakości e-kształcenia,
·  dobrych praktyk związanych z wdrożeniem e-nauczania w uczelniach o profilu technicznym,
·  doświadczeń wynikających z udziału, organizacji i uznawania kursów MOOC,
·  ról nauczyciela akademickiego we wdrażaniu e-kształcenia w uczelni technicznej,
·  nauczania z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (m-learning),
·  systemów, narzędzi i multimediów,
·  e-nauczania języków obcych dla studentów nauk ścisłych i inżynieryjnych,
·  aspektów tworzenia i publikacji e-treści dla potrzeb nauk ścisłych i inżynieryjnych.

Konferencja jest adresowana do osób związanych ze środowiskiem akademickim. Zapraszamy:· pracowników uczelni i doktorantów prowadzących zajęcia na kierunkach technicznych i wykorzystujący e-technologie w edukacji,
· studentów kierunków technicznych, zainteresowanych wykorzystywaniem e-technologii w celu wzbogacenia swojego kształcenia,
· nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanych zastosowaniem Internetu, multimediów i innych nowoczesnych technologii w edukacji,
· administratorów platform nauczania na odległość (Moodle, Blackboard, Canvas/Instructure, Drupal, WebCT, itp.).
· firmy produkujące i sprzedające narzędzia do edukacji online oraz rozwiązania o charakterze mobilnym wspomagające projektowanie wirtualnych laboratoriów, a także samych pracowników tego typu laboratoriów.

KOMITET NAUKOWY
· Lech Banachowski, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
· Agnieszka Chrząszcz, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
· Anita Dąbrowicz-Tlałka, Politechnika Gdańska
· Krzysztof Goczyła, Politechnika Gdańska
· Anna Grabowska, Politechnika Gdańska
· Karolina Grodecka, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
· Dorota Krawczyk-Stańdo, Politechnika Łódzka
· Patryk Jasik, Politechnika Gdańska
· Andrzej Just, Politechnika Łódzka
· Zbigniew Kąkol, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
· Jan Kusiak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
· Paweł Lubomski, Politechnika Gdańska
· Agnieszka Landowska, Politechnika Gdańska
· Magdalena Łapińska, Politechnika Gdańska
· Kazimierz Michalik, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
· Brygida Mielewska, Politechnika Gdańska
· Iwona Mokwa-Tarnowska, Politechnika Gdańska
· Przemysław Rodwald, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
· Magdalena Roszak, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
· Barbara Różańska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
· Leszek Rudak, Uniwersytet Warszawski
· Eugenia Smyrnova-Trybulska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
· Jacek Stańdo, Politechnika Łódzka
· Jolanta Szulc, Uniwersytet Śląski w Katowicach
· Paweł Syty, Politechnika Gdańska
· Dariusz Świsulski, Politechnika Gdańska
· Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
· Andrzej Tytko, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
· Vsevolod Vladimirov, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
· Kamila Wawrzyniak-Guz, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
· Maria Wilkin, Uniwersytet Warszawski
· Janusz Zalewski, Florida Gulf Coast Univesity

KOMITET ORGANIZACYJNY

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

· Jan Kusiak
· Agnieszka Chrząszcz
· Karolina Grodecka

Politechnika Gdańska

· Anita Dąbrowicz-Tlałka
· Dariusz Świsulski
· Agnieszka Landowska

ORGANIZATORZY

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie to jedna z najlepszych i najbardziej renomowanych oraz nowoczesnych polskich uczelni. Jest uczelnią przodującą w Polsce w dziedzinie nowoczesnych technologii, zajmującą wysoką lokatę w skali międzynarodowej. To drugi najstarszy i największy uniwersytet techniczny w Polsce, tworzony przez 17 wydziałów oferujących ponad 50 kierunków kształcenia i 200 specjalności, na których kształci się 35 tys. studentów.
Centrum e-Learningu AGH (CeL AGH) jest jednostką pozawydziałową Uczelni, która zajmuje się wspieraniem rozwoju e-learningu w AGH. Tworzymy i dostarczamy nauczycielom akademickim i studentom środowisko uczenia się w oparciu o otwarte narzędzia, szkolimy pracowników z efektywnego wykorzystania nowych technologii w projektowaniu i prowadzeniu zajęć. CeL AGH jest odpowiedzialny za współorganizację konferencji eTEE 2016 z ramienia AGH.

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska, założona w 1904, jest jedną z najstarszych w Polsce autonomicznych uczelni państwowych i najstarszą na obecnym terenie Rzeczypospolitej politechniką. Obejmuje 9 wydziałów, na których studiuje ponad 27 tysięcy studentów na studiach inżynierskich i magisterskich realizowanych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia zatrudnia niemal 2500 osób, w tym około 1200 nauczycieli akademickich. Politechnika Gdańska jest organizatorem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów i seminariów. Prowadzi wymianę międzynarodową studentów i pracowników.

Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość powstało w roku 2006. Początkowo była to jednostka dydaktyczna Politechniki Gdańskiej odpowiedzialna za prowadzenie zajęć z matematyki na wszystkich wydziałach Politechniki Gdańskiej, a od roku 2009 również jako jednostka zajmująca się na Uczelni koordynacją i wspieraniem działań związanych z e-learningiem. CNMiKnO prowadzi szkolenia dla pracowników PG w zakresie stosowania najnowszych technologii w edukacji, zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem aplikacji wspomagających prowadzenie zajęć z przedmiotów ścisłych i technicznych w środowisku wirtualnym oraz opracowuje obowiązujące na PG rozwiązania prawne pozwalające na wpisywanie zajęć e-learningowych w plan i program studiów. CNMiKnO jest odpowiedzialne za współorganizację konferencji eTEE 2016 z ramienia Politechniki Gdańskiej.